"Гурван талт гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай"

1. "Хот, суурин газрын гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөлд оролцогчдын хооронд байгуулах гурван талт гэрээний үлгэрчилсэн загвар"-ыг нэгдүгээр, "Хот, суурин газрын гэр хорооллын газрыг дахин ...

суурин бутлах баХудалдах шигших үйлдвэр

ҮЙЛДВЭР, ЦЕХЭД ТҮҮХИЙ СҮҮ НИЙЛҮҮЛЭХ, … 1.Үйлдвэр, цехэд түүхий сүү нийлүүлэх, худалдах үед мөрдөх эрүүл ахуй, ариун цэврийн зааврыг нэгдүгээр, Хот суурин газрын нутаг дэвсгэрт мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай хүнсний ...

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН

хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан "Хот, суурин газрыг дахин хөгжлэх төсөл хэрэгжлэх талбайг сонгох лгэрчилсэн журам" …

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН …

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт Хэвлэх 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хот, суурины хэрэглэгчийг стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир усыг татан зайлуулах, цэвэрлэх зориулалттай инженерийн барилга байгууламжийг өмчлөх, ашиглахтай холбогдсон харилцааг …